Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.  Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) společností GOODCASE s.r.o., IČ 19342543, DIČ CZ19342543, se sídlem Mincovní 4477/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50527 (dále jen „Společnost“). 

Znění těchto obchodních podmínek může Společnost jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. O každé změně obchodních podmínek Společnost vhodným způsobem informuje své zákazníky uveřejněním aktuálního znění obchodních podmínek na svých webových stránkách.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a jejími zákazníky, kteří uzavírají se Společností kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitelé, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), prostřednictvím webových stránek Společnosti www.goodcase.cz či prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména e-mailových zpráv).

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou pro kupujícího závazné za předpokladu, že na ně smlouva či jiné ujednání mezi Společností a kupujícím odkazuje.

2.  Objednávka, uzavření kupní smlouvy, obsah kupní smlouvy

Základní informace o Společností nabízených produktech (casech/boxech), včetně jejich hlavních vlastností a parametrů, jsou uvedeny v sekci produktů na webových stránkách Společnosti. Kupující má možnost vybrat si jak ze stávající nabídky produktů Společnosti, tak si nakonfigurovat produkt dle vlastních požadavků pomocí konfigurátoru či poptat zakázkovou výrobu produktu.

Prvotní kontakt probíhá mezi Společností a kupujícím prostřednictvím webových stránek Společnosti, e-mailové zprávy či prostřednictvím telefonu.

Poté, co Společnost obdrží požadavky kupujícího ohledně vlastností a parametrů poptávaného produktu, případně poté, co společně s kupujícím vlastnosti a parametry produktu navrhne, a zaeviduje objednávku, připraví pro kupujícího potvrzení objednávky, jehož obsahem jsou zejména údaje o Společnosti a kupujícím, číslo objednávky, datum objednávky, vlastnosti a parametry produktů, celkový počet objednaných kusů produktů, cena produktů (bez DPH/včetně DPH), způsob platby, způsob a případně termín dodání produktů. Následně zašle Společnost toto potvrzení objednávky kupujícímu prostřednictvím jeho e-mailové adresy.

Kupující zkontroluje obsah zaslaného potvrzení objednávky a v případě souhlasu s jeho obsahem si toto potvrzení objednávky vytiskne, podepíše a nascanované zašle zpět Společnosti prostřednictvím její e-mailové adresy, případně potvrzení objednávky opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a takto podepsané zašle zpět Společnosti prostřednictvím její e-mailové adresy.

Kupní smlouva je mezi Společností a kupujícím uzavřena okamžikem doručení kupujícím podepsaného potvrzení objednávky zpět Společnosti a od tohoto okamžiku jsou Společnost a kupující kupní smlouvou vázáni. Přijetí potvrzení objednávky kupujícím s jakýmkoli dodatkem či odchylkou je vyloučeno.

Podepsáním potvrzení objednávky a uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Před potvrzením objednávky má kupující možnost se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámit, když je odkaz na tyto obchodní podmínky obsažen v potvrzení objednávky, stejně jako je v potvrzení objednávky obsažen odkaz na dokument pojednávající o ochraně a zpracování osobních údajů.

3.  Zrušení kupní smlouvy, změna kupní smlouvy

Kupující je oprávněn stornovat (zrušit) uzavřenou kupní smlouvu ve lhůtě dvanácti (12) hodin od okamžiku odeslání potvrzení objednávky Společnosti. V takovém případě bude Společnost považovat kupní smlouvu za neuzavřenou a objednávku za zrušenou.

Stornování kupní smlouvy může být provedeno prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy Společnosti, případně telefonicky, a to ve stanovené lhůtě. Při stornování kupní smlouvy a objednávky je nutné uvést jméno a příjmení či obchodní firmu kupujícího, e-mailový kontakt kupujícího a číslo objednávky.

Po marném uplynutí lhůty pro stornování kupní smlouvy a objednávky je odstoupení od kupní smlouvy možné pouze ze zákonem stanovených důvodů, včetně zákonného práva kupujícího jakožto spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy uzavírané za použití prostředků komunikace na dálku, popsaného níže v čl. 4 těchto obchodních podmínek.

Změna uzavřené kupní smlouvy je možná pouze na základě dohody Společnosti a kupujícího.

4.  Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Tento článek obchodních podmínek se vztahuje pouze na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Společnosti ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

Lhůta končí uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo cprvní dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Společnosti. Vzorový formulář pro odstoupení kupujícího od uzavřené kupní smlouvy je přiložen jako příloha č. 1 těchto obchodních podmínek. Společnost potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané kupujícímu na jím sdělenou e-mailovou adresu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží (produkty), které od ní obdržel. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.

Vrácené zboží (produkty) musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodání. Ke zboží přiloží kupující doklad o koupi (kopii potvrzení objednávky, vystavený daňový doklad – fakturu). Před vrácením zboží kupující zboží řádně zabalí tak, aby nemohlo dojít při přepravě k jeho poškození či znehodnocení. Kupující není oprávněn zaslat zboží zpět Společnosti na dobírku. Společnost doporučuje kupujícímu vrácené zboží v rámci přepravy pojistit.  

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, a to stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Náklady spojené s vrácením zboží Společnosti v případě odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel, přičemž výše nákladů spojených s vrácením zboží, nebude-li moci být toto pro svou povahu (zejména nadrozměrnost zásilky) vráceno obvyklou poštovní cestou, činí v případě odeslání jednoho nadrozměrného kusu zboží cca 1.000,- Kč.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není Společnost povinna vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží, nebo než jí kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

5.  Dodání zboží

Termín dodání objednaných produktů (zboží) činí šest (6) týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Osobní převzetí zboží je možné pouze na základě předchozí dohody Společnosti a kupujícího, v ostatních případech bude zboží ve sjednané lhůtě pro dodání odesláno Společností vybraným přepravcem na dodací adresu kupujícího. Dodací adresou kupujícího je sdělená adresa bydliště kupujícího, případně sídla kupujícího, je-li kupující právnickou osobou. Pro účely řádného provedení přepravy sdělí Společnost dopravci potřebné kontaktní údaje kupujícího.

Odeslání zboží na dodací adresu kupujícího je realizováno na náklady Společnosti.

Zboží může být kupujícímu zasláno Společností ve více zásilkách. Doba přepravy je dána aktuální vytížeností Společností zvoleného dopravce.

O odeslání zboží informuje Společnost kupujícího. Společnost poskytne kupujícímu údaje potřebné pro sledování zásilky, zejména údaje týkající se přepravce a sledovací číslo zásilky. Společnost veškeré odeslané zásilky sleduje až do jejich doručení kupujícímu, snaží se tak předcházet problémům, které mohou při doručování zboží nastat.

Je-li Společnost povinna dodat zboží na dodací adresu kupujícího, je povinností kupujícího zásilku při dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zásilku doručovat opakovaně, zavazuje se kupující uhradit Společnosti zvýšené náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Při převzetí zboží od přepravce zkontroluje kupující neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci a sepíše s ním o tom písemný záznam (protokol). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněné manipulaci se zásilkou není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na věci (odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6.  Platební podmínky

Společnost vystaví kupujícímu na úhradu kupní ceny zboží daňový doklad – fakturu. Splatnost daňového dokladu – faktury činí čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení.

Kupující se zavazuje kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti uhradit.

Daňový doklad - faktura je vystaven Společností kupujícímu po odeslání zásilky. V případě větší zakázky (celková kupní cena zboží přesahuje částku 100.000,- Kč) je Společnost oprávněna vystavit kupujícímu zálohovou fakturu znějící na částku ve výši 70 % kupní ceny, splatnou ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, s tím, že zbylá částka ve výši 30 % kupní ceny bude splatná na základě daňového dokladu – faktury vystaveného při odeslání zásilky kupujícímu.

Daňový doklad – faktura bude Společností odeslán kupujícímu prostřednictvím jeho e-mailové adresy.

7.  Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Společnost způsobila porušením své povinnosti.

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. Kupující nemá práva z vadného plnění ani v případě, pokud věděl o rozporu s kupní smlouvou před převzetím zboží nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Společnost vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Společnosti.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Současně neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nelze mu přiznat právo z vadného plnění.

Práva kupujícího spotřebitele z vadného plnění jsou upravena ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.

8.  Záruka za jakost zboží, reklamace

Společnost tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, že si zboží po stanovenou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnosti a Společnost kupujícího uspokojí nad rámec jeho práv z vadného plnění. Kupující má ze záruky právo na výměnu věci (dodání nové věci bez vad), nebo na opravu věci, nebo na vrácení uhrazené kupní ceny, nelze-li zboží vyměnit ani opravit, neuchová-li si věc po stanovenou dobu ujednané vlastnosti.

Společnost vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě.

Záruční doba za jakost zboží činí pět (5) let. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Bylo-li zboží v souladu s kupní smlouvou kupujícímu odesláno, běží záruční doba od dojití zboží do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Záruka se dále nevztahuje na mechanické poškození zboží nebo na vady, které kupující sám způsobil. Záruka se nevztahuje na vady zboží vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností produktů nebo vad způsobených v důsledku neodborného používání produktů či chybnou manipulací. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vadu krytou zárukou musí kupující oznámit Společnosti ve lhůtě určené délkou záruční doby. Vadu je potřeba oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o ní kupující dozvěděl. V oznámení vady kryté zárukou (oznámení reklamace) uvede kupující zejména následující informace: a) identifikace Společnosti, b) identifikace kupujícího, včetně e-mailové adresy kupujícího, c) datum uzavření kupní smlouvy a číslo objednávky, d) datum uplatnění reklamace, e) obsah reklamace (co nejpřesnější popis vady zboží), f) jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Zboží, na něhož se uplatnění reklamace vztahuje, musí být předáno za účelem posouzení vady Společnosti. Zboží je možné předat Společnosti osobně po předchozí domluvě na adrese sídla Společnosti nebo jej zaslat na adresu sídla Společnosti. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím od Společnosti obdržel, zejména kopie objednávky, daňový doklad – faktura, záruční list. Zboží je třeba předat Společnosti čisté a řádně zabalené, aby nemohlo dojít k jeho dalšímu poškození během přepravy či k jeho znehodnocení. Kupující není oprávněn zaslat reklamované zboží zpět Společnosti na dobírku. Společnost doporučuje kupujícímu reklamované zboží v rámci přepravy pojistit. Přeprava reklamovaného zboží je hrazena Společností.

Jakmile Společnost reklamované zboží obdrží, tuto skutečnost potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu kupujícího. O vyřízení reklamace je kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu kupujícího, případně prostřednictvím zaslané SMS zprávy. Ze zákonem stanovených důvodů a důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách je Společnost oprávněna reklamaci zamítnout.

Společnost vystaví kupujícímu reklamační protokol, který obsahuje mimo jiné datum a způsob vyřízení reklamace. Kupující je stejně jako při dodání objednaného zboží informován o odeslání zásilky, o přepravci a je mu sděleno sledovací číslo zásilky, v níž je mu zboží Společností po vyřízení reklamace vráceno.

9.   Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou obsaženy v sekci GDPR (ochrana osobních údajů) na webových stránkách Společnosti.

10. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi Společností a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Soudy příslušné pro rozhodování případných sporů mezi Společností a kupujícím jsou české soudy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky: https://www.coi.cz.

Při řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, je možné využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Společnosti, tj. dnem _____________.

GOODCASE s.r.o.
Radek Sčensný
jednatel
 

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ___________ jsem si u Vaší společnosti za použití prostředků komunikace na dálku (telefonu /e-mailu / webových stránek Vaší společnosti) objednal zboží __________, číslo objednávky ___________, kupní cena zboží ______________ Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ____________.

 

Na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku s Vaší společností, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny zboží ve výši _____________ Kč na můj bankovní účet číslo účtu _________________/_________ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ____________ dne _____________

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

                (podpis)

 

 

https://www.uschovna.cz/zasilka/OSWMTSI5C3SS6B5I-X5V/

Konfigurátor

01
Máte jasnou představu, jak má case vypadat?

02
Potřebujete case s přesnými rozměry?
03
Chcete si case navrhnout sami?

04
Máte možnost v našem konfigurátoru

Zakázková výroba přepravních casů

Našim typickým výrobkem je odolný přepravní obal na míru, tzv. Flightcase.
Našimi zákazníky jsou firmy, sportovní týmy, hudební skupiny a mistři zvuku, modeláři, týmy působící v motorsportu, muzea, vědecké týmy, zdravotníci - prakticky kdokoliv, kdo potřebuje bezpečně, spolehlivě, či pohodlně přepravit, nebo uskladnit cenný a citlivý materiál, přístroj, předmět...

Profi bedny české firmy GOODCASE.CZ jsou vyrobeny přesně podle zákazníkova zadání a poskytují dokonalou ochranu přepravovaného obsahu.
Bedny mají výborný poměr cena / výkon. Jsou odolné a servisovatelné.

Přesně podle vašeho zadání

Dle vašeho zadání vypracujeme na základě našich zkušeností návrh a cenovou nabídku. U složitějších boxů pak vytváříme i prováděcí studii.
Zadání by mělo obsahovat minimálně požadované vnitřní rozměry, předpokládanou hmotnost obsahu a popis účelu a použití boxu.
Přepravní obaly a pouzda dodáváme typicky do třech týdnů od zadání objednávky.

Profi kvalita

Odolné komponenty, odolné materiály a profi design zaručují mimořádnou bytelnost obalu a tedy bezpečí cenného obsahu. Samozřejmostí je i atraktivní vzhled.
Přepravní boxy lze vyrobit z voděodolné březové překližky nebo z pevného plastového sendviče SolidLite - tento odolný materiál je o 40 % lehčí než překližka stejné tloušťky a je tak vhodný především pro letecky přepravované boxy.
Snadnou manipulaci s transportními boxy umožňují volitelná zapuštěná madla nebo kolečka. Všechny obaly, pouzdra a case je možné vypolstrovat pěnou, kobercovinou, vybavit uzamykatelnými zámky nebo celý case barevně vyladit.

Součástí speciální nabídky e-shopu GOODCASE.CZ je též zakázková výroba dalších typů transportních a flight case přímo na míru zákazníka a přesně dle jeho potřeb. Neváhejte nás tak kontaktovat i kvůli pouzdru či kufru, které v naší nabídce nenajdete. Ukázky atypických a speciálních obalů, case a boxů na zakázku. Zaručujeme trvanlivé, odolné a kvalitní zpracování. Dále nabízíme i servis již vyrobených boxů.

Kde nás najdete